Odvolanie proti rozsudku o zníženom výživnom | JUDr. Soňa Glezgo (Právna poradňa) | ARCHÍV | poradne.rodinka.sk

Odvolanie proti rozsudku o zníženom výživnom

Obrázok

Právna poradňa je zameraná na problematiku súvisiacu s tehotenstvom, materstvom, rodičovstvom, deťmi a súvisiacimi rodinno-právnymi a pracovno-právnymi vzťahmi.

Poradňa je neaktívna. Využite ju ako archív zodpovedaných otázok.

Do pozornosti Vám odporúčame knižku PRÍRUČKA PRE RODIČA - začiatočníka, ktorej spoluautorkou je aj JUDr. Soňa Glezgo.
vybrali.sme.sk linkuj.cz facebook linkedin google live jaggcz addthis

Odvolanie proti rozsudku o zníženom výživnom

Poslaťod danielitko » Uto 05.Máj. 2009 12:57

dobrý deň, pani doktorka!Včera sme boli na pojednávaní okres. súdu, kde na návrh exmanžela znížili výživné na nášho 5,5roč. syna z4000sk, ktoré bolo určené v decembri 2007pri rozvode- na 2800sk.Ako dôvod bolo narodenie jeho dieťaťa s novou manželkou, plus jeho hypotéka(7500 sk mes.), za ktorú si po rozvode kúpil starý dom, a zrekonštruoval ho,inkaso platí 3500sk, a auto cca 2000sk mesačne.Naviac mu popri jeho argumentoch uznali aj platnosť rozhodnutia s účinnosťou od 1.3.2009- hoci súd bol 4.5( takisto jeho návrh) Jeho čistý mesač. príjem ako prof. vojaka je cca 26500sk- vrátane príspevku na bývanie, jeho manželka poberá materské 5200sk.Chcela by som sa Vás opýtať na viac vecí:
- je takáto úprava výživného- vychádzajúc z čísel- v poriadku??Existuje nejaký"vzorec" podľa ktorého sa dá konkrétna výška výživného v konk. prípade vyrátať? Na soc. mi pred súdom totiž povedali, že po skúmaní fin. pomerov nás oboch nemá ZREJME šancu uspieť- a ostane na tej istej výške( ja som ako protinávrh vtedy podala na zvýšenie o 1000sk, nakoľko malý rastie-čím som sledovala skôr udržanie tej istej výšky, ako predtým...) Okrem výživného malému nič neplatí a trávi s ním cca20% súdom umožneného času.
- patria medzi tzv. nutné výdavky platby za mes. paušál na mobil(2500sk)-kt. si predsa určil sám??Ja telefonujem za 800sk mesačne- prečo nie on-napr??Takisto cesty autom denne, jeho drahé oblečenie, denne celý 1bal cigariet a pod?
-takisto jeho splátky na zariadenie, kt. si nakúpil, a hypotéka- kt. si tiež určil sám, vediac, že už má vyž. povinnosť na 1 dieťa
-a nakoniec- aké mám podľa Vás šance na úspech v odvolacom konaní- a ako postupovať? Ako to tam prebieha??
-odkedy je rozsudok právoplatný- od dátumu pojednávania, alebo doručenia?? Ako formulovať odvolanie, a kedy teda presne ho podať?Je potom rozhodnutie krajského súdu definitívne- bez možnosti odvolania?
-podľa čoho sa rozhoduje, či vec vrátia späť na okresný súd, alebo sa ním budú zaoberať sami??
- a dokedy mi je povinný platiť ešte pôvodnú výšku výživného?Nakoľko povedal, že už mi bude platiť" po novom", a radšej mi bude prípadne " dlhovať", ak prehrá?
Viem, je toho veľa...veľmi pekne ďakujem.
danielitko
 
Príspevky: 480
Registrovaný: Sob 18.Okt. 2008 14:32

Poslaťod JUDr. Soňa Glezgo » Štv 07.Máj. 2009 21:12

Dobrý deň.
Naozaj je to záplava dotazov, ale to nevadí, na to sme tu. :-) Pokúsim zodpovedať, čo bude možné.

Podľa ust. § 62 zákona o rodine citujem:
(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.Ako vyplýva z uvedeného, súd pri určení výšky výživného vychádza najmä z majetkových pomerov rodičov. Dávam pritom do pozornosti, že majetkové pomery oboch rodičov, pretože obaja rodičia majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Neexistuje predpísaný vzorec, podľa ktorého by sa výška výživného určila. Súd pritom priamo zo zákona neberie do úvahy tie výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. O tom, ktoré to budú rozhodne súd podľa okolností konkrétneho prípadu, takže naozaj nie je možné paušálne sa vyjadriť, že ako napr. píšete, že Vy máte nižší paušál v telefóne, má ho mať aj otec dieťaťa. Mala ste možnosť sa k tejto problematike vyjadriť a namietať všetko, čo ste považovala za relevantné. Vyhodnotenie situácie je na úvahe súdu.

Čo sa týka šancí v odvolacom, alebo akomkoľvek konaní, vždy ma udivuje, ak niekto dopredu komentuje čo môže ten ktorý účastník čakať ( teraz narážam na vyjadrenie paní zo sociálky, ktoré ste spomenula). Sama pôsobím v justícii a podobné tvrdenia si netrúfnem mať ani voči osobám, ktoré poznám, a mám prehľad o ich konkrétnej rozhodovacej činnosti. Takže si netrúfam ani teraz. Môžem sa vyjadriť aspoň k procesnej stránke veci, aj keď nie podrobne, pretože na to tu naozaj nie je priestor. Prípadne odporúčam naštudovať si zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. :-)

Podľa nižšie cit. Ustanovení zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok ( O.s.p.)
§ 159

(1) Doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný.

(2) Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány; ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého.

(3) Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

§ 162

(1) Pri rozsudkoch predbežne vykonateľných plynie lehota na plnenie od ich doručenia.

(2) Predbežne vykonateľné sú rozsudky odsudzujúce na plnenie výživného alebo pracovnej odmeny za posledné tri mesiace pred vyhlásením rozsudku.

(3) Na návrh môže súd predbežnú vykonateľnosť rozsudku vysloviť, a to vo výroku rozsudku, ak by inak účastníkovi hrozilo nebezpečenstvo ťažko nahraditeľnej alebo značnej ujmy.

§ 163

(1) Rozsudok odsudzujúci na plnenie v budúcnosti zročných dávok alebo na plnenie v splátkach možno na návrh zmeniť, ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď došlo k zmene pomerov.

(2) Rozsudky o výchove a výžive maloletých detí a o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu možno zmeniť aj bez návrhu, ak sa zmenia pomery.


Zjednodušene povedané, rozsudok je právoplatný po márnom uplynutí lehoty na odvolanie (všetkým účastníkom). Keďže však Váš rozsudok sa týka výživného, je vzhľadom na uvedené ust. zákona predbežne vykonateľný. To znamená, že bez ohľadu na to, či podáte odvolanie alebo nie, odo dňa doručenia plynie lehota na plnenie. Po jej uplynutí je potrebné plniť tak, ako je uvedené v rozsudku.

Pokiaľ ide o o zmenu pomerov, narodenie ďalšieho dieťaťa voči ktorému má povinný vyživovaciu povinnosť je celkom iste zmenou pomerov. Nie je žiadnou výnimkou rozhodnutie, kedy táto okolnosť nebola dôvodom pre zníženie výživného, avšak okolnosti prípadov bývajú naozaj rôzne. Nie je možné zovšeobecňovať.

Poučenie dokedy kde a z akých dôvodov môžete podať odvolanie bude uvedené na záver písomného vyhotovenia rozsudku. Takže počkajte na doručenie rozsudku a podľa toho, ako bude odôvodnený zvážte odvolanie.
Podľa nižšie cit. ust. O.s.p.:

§ 204

(1) Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

(2) Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

(3) Odpustenie zmeškania lehoty na odvolanie nie je prípustné, ak ide o odvolanie proti rozsudku, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je. V týchto prípadoch neplatí tiež ustanovenie odseku 2 druhej vety.
§ 205

(1) V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

(2) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

(3) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.
§ 205a

(1) Skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím dôvodom len vtedy, ak

a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu,
b) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,
c) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,
d) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v konaniach podľa § 120 ods. 2.
§ 206

(1) Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, nenadobúda rozhodnutie právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd.

Ak by ste podala odvolanie, ktoré nemá všetky náležitosti, budete vyzvaná v stanovenej lehote podanie doplniť a zároveň poučená o tom, ako to urobiť. Odvolací súd v konaní, ktoré mohlo začať aj bez návrhu ( čo je aj konanie o maloletých) nieje viazaný rozsahom odvolania.

Podľa citovaných ust. O.s.p.:
§ 219

(1) Odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

(2) Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

(3) Ak je rozhodnutie súdu prvého stupňa vecne správne iba o základe prejednávanej veci, odvolací súd môže rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdiť len o jeho základe.
§ 220

Odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219), ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1).
§ 221

(1) Súd rozhodnutie zruší, len ak

a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
c) účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
f) účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
g) rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát,
h) súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav,
i) sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali,
j) bol odvolacím súdom schválený zmier.

(2) Ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

(3) Ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie.


Odporučila by som Vám obrátiť sa na advokáta. Ak to Vaše majetkové pomery odôvodňujú, môžete požiadať súd, aby Vám advokáta pridelil. Ak máte ešte iné dotazy, pokojne sa pýtajte. Limit otázok v poradni je 40 otázok mesačne. Poradňa bude po tomto limite uzavretá a otvorí sa až 12.6.2009.
JUDr. Soňa Glezgo
JUDr. Soňa Glezgo
 
Príspevky: 729
Registrovaný: Ned 30.Okt. 2005 20:26


vybrali.sme.sk linkuj.cz facebook linkedin google live jaggcz addthis

Späť na JUDr. Soňa Glezgo (Právna poradňa)

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

Používame súbory cookie.